Prisbestemmelser

Gjelder fra 01.10.2022 

Priser er gitt med hjemmel i «Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn», fastsatt av Konkurransetilsynet 30.09.2010.
Løyvepliktig drosjetransport skal benytte parallelltakst, som innebærer prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

1. Virkeområde  

Prisbestemmelsene gjelder persontransport av inntil 16 personer og gjelder for alle taxier og transportører tilsluttet 07000 Sandnes Taxi.

2. Priser

Priser er maksimalpriser for løyvepliktig persontransport i 07000 Sandnes Taxi. Det må ikke uten godkjennelse fra 07000 Sandnes Taxi regnes høyere priser enn gjeldende pristabell.

Priser gjelder for persontransport og inkluderer 12% merverdiavgift
Startpris for et transportoppdrag fastsettes ut fra antall passasjerer oppdraget er bestilt til. Tids- og kilometertakster fastsettes ut fra antall passasjerer i bilen og justeres når noen går av eller kommer på.
 
07000 Sandnes Taxi kan etablere faste priser på gitte transportstrekninger.
 
Når kunde oppgir en tilstrekkelig definert leveringsadresse skal det uoppfordret gis et pristilbud, inkludert alle avgifter. Kunden skal betale den laveste prisen av oppgitt pristilbud, taksameterpris og eventuelle fastpriser på strekningen.
 
For kontrakts- og anbudsoppdrag gjelder egne priser og transportregler.
For annen transport enn persontransport, for eksempel pakketransport, gjelder egne priser og egne merverdisatser (25%).

3. Tillegg  

Bomavgift og Flyplassavgift
På oppdrag innen Sandnes kjøreområde (Nord Jæren) tilkommer bomavgift, p.t. kr. 10.- inkl. mva.
På oppdrag fra Stavanger lufthavn (Flyplass og Heliport) tilkommer flyplassavgift på kr. 23,00 inkl. mva. (avgift ihht. enhver tids gjeldende avgift fra Avinor).

Hentetillegg for større biltype
På oppdrag hvor varer eller bagasje krever særskilt mye plass, kan det ved bestilling rekvireres Minivan/Minibuss istedenfor Standard 1-4.  I slike tilfeller påløper et hentetillegg for større biltype på kr. 100,00.
Hentetillegget påløper i tillegg til tids- og kilometertakster samsvarende med antall passasjerer i bilen. Hvis det er flere enn 4 passasjerer og det benyttes takst for 5-8 eller 9-16 beregnes det ikke tillegg.

Tillegg for rullestol
Ved bestilling av kjøretøy tilrettelagt for rullestol så gjelder ett tillegg taksameteter pris pr. rullestol på kr. 120.-

Vederlag for ekstra tidsbruk
For tidsbruk som skyldes venting på bilens passasjerer kan det regnes vederlag i henhold til pris (kr/min) oppgitt pr. tidsperiode, ref. pristabell i punkt 2.
 
Forhåndsbestilling
Taksameterbeløp ved avtalt hentetidspunkt skal ikke overstige startpris for oppdraget slik det fremgår av pristabell i punkt 2.
 
Vederlag for ekstra forutsigbar venting
Ved ekstra forutsigbar tidsbruk relatert til returkjøring til Sandnes Taxi sitt kjøreområde, f.eks. tidsbruk knyttet til fergereiser eller kjente veisperringer, kan det regnes vederlag i henhold til pris (kr/min) oppgitt pr. tidsperiode, ref. pristabell i punkt 2. Tidsbruk skal kunne dokumenteres.
 
Fergebillett, bompenger utenfor Nord Jæren kjøreområde o.l.
Fergebillett, parkeringsavgift, bompenger utenfor Nord Jæren kjøreområde o.l. belastes kunden i sin helhet. Slike utlegg tillegges mva. og legges inn i taksameteret som en del av tjenesten.
 
Dersom sjåfør grunnet oppdragets lengde må overnatte utenfor hjemstedet, kan det regnes vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji etter statens reiseregulativ.

4. Kjøring av bagasje

Det beregnes ikke tillegg i prisen for transport av medbrakt bagasje eller sammenleggbar rullestol.

5. Spesialoppdrag

For oppdrag som krever spesielle forberedelser og har krav til ekstra serviceytelser i forbindelse med transporten prises av Kundeservice, normalt med forhåndsavtalt fastpris.

6. Kvittering

Turens totalpris, inkludert eventuelle tillegg, skal fremgå av taksameteret og taksameterkvitteringen. Kunden skal alltid tilbys kvitteringen. 

 7. Plikt til å oppbevare prisbestemmelsene

Prisbestemmelsene skal oppbevares i taxien og forevises passasjerene på oppfordring.