Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder, Annelin Rød er, på vegne av Sandnes Taxisentral SA og tilhørende datterselskap, behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 

Daglig leder og autorisert regnskapsfører for Sandnes Taxiregnskap AS, Melita A. Nicholas og avdelingsleder for Sandnes & Jæren Taxi AS, samt regnskap og lønn for alle ansatte i Sandnes Taxi, Anne Lisebeth Borsheim, har delegert myndighet og har det daglige ansvaret for at dette blir ivaretatt.

Personopplysninger som lagres

Sandnes Taxi utfører transport av barn til barnehager, skoler og fritidstilbud, fysisk og psykisk utviklingshemmede til deres dagtilbud, eldre til dagsenter, samt ikke-akutt pasienttransport. I tillegg utfører vi transport for bedriftsmarked og privatkunder i Sandnes og nærliggende kommuner.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

  • Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Privatkunder: Her lagres opplysninger om navn, adresse til siste reise og telefonnummer som er brukt i forbindelse med siste reise. Slike opplysninger er søkbare i 30 dager for ansatte ved kundesenter. Tilgang til å søke lengre bak i tid er kun gitt til systemansvarlig og til administrasjon som behandler fakturering og evt. avvik som har oppstått i forbindelse med transport.

Bedriftskunder: Her lagres bedriftsnavn, navn på kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse. I vårt bookingsystem er slike opplysninger søkbare i 30 dager for ansatte ved kundesenter. Tilgang til å søke lengre bak i tid er kun gitt til systemansvarlig og til administrasjon som behandler fakturering og evt. avvik som har oppstått i forbindelse med transport. Opplysning om fakturaadresse til den enkelte bedrift lagres i passord beskyttet system for dette så lenge kundeforholdet varer.

Ikke akutt pasient transport: Her lagres opplysninger om navn, adresse til siste reise og telefonnummer som er brukt i forbindelse med siste reise. Slike opplysninger er søkbare i 30 dager for ansatte ved kundesenter. Tilgang til å søke lengre bak i tid er kun gitt til systemansvarlig og til administrasjon som behandler fakturering og evt. avvik som har oppstått i forbindelse med transport.

Transport i forbindelse med kontrakter med Rogaland fylkeskommune,  Vy(NSB og Nettbuss) og kommuner i Rogaland: Her lagres navn på bruker, fødselsdato når det er hensiktsmessig, hente adresse, leveringsadresse, navn på pårørende,  navn på kontaktperson, nødvendige telefonnummer og e-postadresse. Slike opplysninger lagres i passord beskyttet system der tilgang er gitt til de som arbeider med transportplanlegging. Hver bruker har i tillegg et IDnummer som en henviser til i mailkorespondanse.

I vårt bookingsystem er slike opplysninger søkbare i 30 dager for ansatte ved kundesenter. Tilgang til å søke lengre bak i tid er kun gitt til systemansvarlig og til administrasjon som behandler fakturering og evt. avvik som har oppstått i forbindelse med transport. Opplysninger om fakturaadresse til den enkelte kontraktspartner lagres i passord beskyttet system for dette så lenge kundeforholdet varer.

All kommunikasjon ut til drosjene foregår elektronisk til taksameter og/eller nettbrett. Kun relevant informasjon om kunde blir sendt ut for å sikre transport til riktig tid og sted, samt kontaktinformasjon om kunde.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi kan også benytte opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser, hvis du har samtykket til dette.

Grunnlaget for behandlingen

For privatkunder og bedriftskunder kan en be om samtykke til at de opplysninger vi har kan benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt transportkjøp via e-post, telefon, autobooking og APP bestillinger. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6(1)(a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

For transport i forbindelse med kontrakter med Rogaland fylkeskommune, Helse Stavanger, Vy(NSB og Nettbuss) og kommuner i Rogaland: Ved behov for å formidle ut generell informasjon om rutiner og prosedyrer for transport, så formidles dette direkte til kontraktspartner som eventuelt formidler dette videre til brukersted og brukere.

Innhenting av personopplysninger

Privat og bedriftskunder: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt transportkjøp.

Andre kunder i forbindelse med kontrakter: Vi mottar og lagrer nødvendige opplysninger for å kunne utføre transport tilfredsstillende innenfor kontraktsperioden.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt transportkjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Daglig leder har ansvar for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Kontaktadresse: annelin.roed@sandnestaxi.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger både ved virtuell adgangs- og tilgangskontroll og i noen tilfeller fysisk adgangs- og tilgangskontroll når det er et krav, samt ved behov så vil eventuelle sensitive deler av avgitte opplysninger være kryptert.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: alb@sandnestaxi.no

Sandnes Taxisentral SA
Pb. 1120, 4391 SANDNES